Algemene voorwaarden Obstakel Run Bootcamp

Bij deelname aan de Obstakel Run Bootcamp (ORB) gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 | Aansprakelijkheid bij deelname aan de Obstakel Run Bootcamp.

1.1 Door deel te nemen aan de Obstakel Run Bootcamp gaat u er mee akkoord dat Rick Harmsen niet aansprakelijk gesteld kan worden voor letsel, blessures of andere fysieke en psychologische klachten die tijdens of na de ORB zijn ontstaan door deelname. Deelname is geheel op eigen risico.

1.2 U bent tijdens de ORB niet verplicht de geadviseerde oefeningen uit te voeren. U dient zelf in te schatten/ aan te voelen of deelname aan een oefening verantwoord is voor uw lichaam en geest.

1.3 Voordat u begint met deelname moet u eerst overleggen met een medisch gekwalificeerd specialist, bijvoorbeeld een arts of fysiotherapeut of deelname aan de ORB verantwoord is.

1.4 Rick Harmsen kan niet aansprakelijk gesteld worden als kleding, schoeisel en/of materialen defect/kapot gaan of gestolen worden tijdens de ORB. Het dragen van sieraden is geheel op eigen risico. 

1.5 Op de dag van de ORB bent u minimaal 17 jaar. 

 

Artikel 2 | Betalingen

2.1 U dient de ticket voor aanvang te hebben betaald.

2.2 Bij annulering door de deelnemer is terugbetaling van de ticket niet van toepassing.

2.3 Het ticket kan worden overgedragen naar een andere deelnemer. Deze persoon moet zelf worden voorgedragen en voldoen aan de deelnemers criteria. Dit kan tot uiterlijk 7 dagen voor het evenement. Neem hiervoor contact op.  

2.4 Indien de nieuwe deelnemer, van artikel 2.3, niet lid is van de bootcamp dan vervalt de ledenkorting van €5,-.

 

Artikel 3 | Ongewenst gedrag

3.1 U dient zich fatsoenlijk te gedragen tijden de ORB. Indien u de trainer/crew of deelnemers beledigd, kleineert, discrimineert of andere kwetsende uitspraken en/of lichamelijke gebaren maakt, heeft Rick Harmsen het recht om uw deelname te weigeren. Terugbetaling van de ticket is dan niet van toepassing.

 

Artikel 4 | privacy

4.1 Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor deelname aan de ORB.

4.2 Uw gegevens worden niet verkocht of verspreid aan andere partijen.

4.3 Heeft u vragen over uw privacy neem dan contact op met Rick Harmsen.

4.4 Foto's en filmmateriaal kunnen worden gebruikt op social media ter promotie.

 

Artikel 5 | Ledenkorting €5,-

5.1 U hebt alleen recht op de ledenkorting als u een abonnement of geldige strippenkaart heeft bij de bootcamp van Rick Harmsen.

5.2 U volgt personal training of heeft dat in de afgelopen 6 maanden gevolgd bij Rick Harmsen. 

5.3 De ledenkorting is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

5.4 De ledenkorting is van toepassing bij afname van een volgende strippenkaart/abonnement. De €5,- korting is niet in te wisselen voor contant geld.

 

Artikel 6 I Groepskorting

6.1 De groepskorting van 10% per deelname ticket telt alleen bij afname van minimaal 10 tickets. 

6.2 De persoonlijke kortingscode mag niet worden gedeeld met andere partijen.

6.3 De groepskorting is niet te combineren met de ledenkorting van artikel 5. In dat geval vervalt de ledenkorting.

6.4 De groepskorting moet van tevoren zijn aangevraagd. Na aanschaf van de tickets kan er niet meer aanspraak worden gemaakt op de korting.

6.5 De 10% korting telt op de op dat moment geldende ticket prijzen.

 

- English - 

 

By participating in the Obstacle Run Bootcamp (ORB) you agree to these terms and conditions.

 

Article 1 | Liability when participating in the Obstakel Run Bootcamp.

1.1 By participating in the Obstakel Run Bootcamp, you agree that Rick Harmsen cannot be held liable for injuries, injuries or other physical and psychological complaints that arise during or after the ORB as a result of participation. Participation is entirely at your own risk.

1.2 You are not obliged to perform the recommended exercises during the ORB. You must assess/feel for yourself whether participation in an exercise is responsible for your body and mind.

1.3 Before you start participating, you must first consult with a medically qualified specialist, for example a doctor or physiotherapist, whether participation in the ORB is responsible.

1.4 Rick Harmsen cannot be held liable if clothing, footwear and/or materials become defective/broken or are stolen during the ORB. Wearing jewelry is entirely at your own risk.

1.5 On the day of the ORB you are at least 17 years old.

 

Article 2 | Payments

2.1 You must have paid for the ticket before the start.

2.2 In case of cancellation by the participant, a refund of the ticket does not apply.

2.3 The ticket can be transferred to another participant. This person must be nominated himself and meet the participant criteria. This can be done up to 7 days before the event. Please contact us for this.

2.4 If the new participant, referred to in Article 2.3, is not a member of the boot camp, the member discount of €5 will lapse.

 

Article 3 | Undesirable behavior

3.1 You must behave decently during the ORB. If you insult, belittle, discriminate against the trainer/crew or participants or make other offensive statements and/or physical gestures, Rick Harmsen has the right to refuse your participation. Reimbursement of the ticket will then not apply.

 

Article 4 | privacy

4.1 Your data will only be used for participation in the ORB.

4.2 Your data will not be sold or distributed to other parties.

4.3 If you have any questions about your privacy, please contact Rick Harmsen.

4.4 Photos and film material can be used on social media for promotion.

 

Article 5 I Group discount

5.1 The group discount of 10% per participation ticket only applies when purchasing at least 10 tickets.

5.2 The personal discount code may not be shared with other parties.

5.3 The group discount must be requested in advance. It is not possible to adjust/apply after purchase.

 

- German -

 

Durch die Teilnahme am Obstacle Run Bootcamp (ORB) stimmen Sie diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.

 

Artikel 1 | Haftung bei Teilnahme am Obstakel Run Bootcamp.

1.1 Durch die Teilnahme am Obstakel Run Bootcamp erklären Sie sich damit einverstanden, dass Rick Harmsen nicht für Verletzungen, Verletzungen oder andere physische und psychische Beschwerden haftbar gemacht werden kann, die während oder nach dem ORB infolge der Teilnahme entstehen. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.

1.2 Sie sind nicht verpflichtet, die empfohlenen Übungen während des ORB durchzuführen. Sie müssen selbst einschätzen/fühlen, ob die Teilnahme an einer Übung für Ihren Körper und Geist gesundheitsfördernd ist.

1.3 Bevor Sie mit der Teilnahme beginnen, müssen Sie zunächst mit einer medizinisch qualifizierten Fachkraft, beispielsweise einem Arzt oder Physiotherapeuten, klären, ob eine Teilnahme am ORB vertretbar ist.

1.4 Rick Harmsen kann nicht haftbar gemacht werden, wenn Kleidung, Schuhe und/oder Materialien während des ORB defekt/kaputt werden oder gestohlen werden. Das Tragen von Schmuck erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.

1.5 Am Tag des ORB sind Sie mindestens 17 Jahre alt.

 

Artikel 2 | Zahlungen

2.1 Sie müssen das Ticket vor dem Start bezahlt haben.

2.2 Im Falle einer Stornierung durch den Teilnehmer erfolgt keine Rückerstattung des Tickets.

2.3 Das Ticket kann auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. Diese Person muss selbst nominiert werden und die Teilnahmekriterien erfüllen. Dies ist bis zu 7 Tage vor der Veranstaltung möglich. Bitte kontaktieren Sie uns hierfür.

2.4 Ist der neue Teilnehmer gemäß Artikel 2.3 kein Mitglied des Bootcamps, verfällt der Mitgliederrabatt von 5 €.

 

Artikel 3 | Unerwünschtes Verhalten

3.1 Sie müssen sich während des ORB anständig verhalten. Wenn Sie den Trainer/die Crew oder Teilnehmer beleidigen, herabwürdigen, diskriminieren oder andere beleidigende Äußerungen und/oder körperliche Gesten machen, hat Rick Harmsen das Recht, Ihre Teilnahme zu verweigern. Eine Rückerstattung des Tickets entfällt dann.

 

Artikel 4 | Privatsphäre

4.1 Ihre Daten werden ausschließlich für die Teilnahme am ORB verwendet.

4.2 Ihre Daten werden nicht verkauft oder an Dritte weitergegeben.

4.3 Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an Rick Harmsen.

4.4 Foto- und Filmmaterial kann zu Werbezwecken in den sozialen Medien verwendet werden.

 

Artikel 5 I Gruppenrabatt

5.1 Der Gruppenrabatt von 10 % pro Teilnahmeticket gilt nur beim Kauf von mindestens 10 Tickets.

5.2 Der persönliche Rabattcode darf nicht an andere Parteien weitergegeben werden.

5.3 Der Gruppenrabatt muss im Voraus angefragt werden. Eine Anpassung/Beantragung nach dem Kauf ist nicht möglich.